Информация

Адрес: бул. „25-ти Септември“ 98, 9301 Северна промишлена зона, Добрич

Тел.: 058 602 764; 058 603 307

Специалност "Трайни насаждения"

Специалността „Трайни насаждения“ има за цел да подготви учениците за
същността и правилното отглеждане на устойчиви култури. В учебната програма на специалността са заложени предмети като Основи на растениевъдството, Биологично отглеждане на трайни насаждения, Растителна защита, Технологии на отглеждането на трайни насаждения, Земеделска техника и др. Целта е да се подготвят кадри, които да познават спецификата на различите култури, съвременните методи за правилно отглеждане, извличане и преработка на суровината и начинът, по който функционират предприятията за преработка както на етерично-маслени култури, така и на овощни дървета и лозя.

Дуалната форма на обучение по своята същност представлява обучение в реална работна среда. Учениците в 11 и 12 клас, след като са получили добър набор от теоретични знания в училище, започват работа във фирми за отглеждане на трайни насаждения като в 11 клас 3 дни от седмицата са в училище, а 2 – във фирмата партньор, а в 12 клас – 2 дни са в училище, а 3- на работа в реална среда. Това дава възможност на учениците на практика да приложат наученото, да придобият увереност, а и не на последно място да си осигурят бъдещо постоянно работно място. От страна на фирмите партньори дуалното обучение също е възможност за обучение и  привличане на млади подготвени специалисти.

Професия "Производител на селскостопанска продукция-Фермер"

Реализация:
> земеделски работници в кооперации или сдружения;
> трактористи и комбайнери;
> земеделски производители, с подкрепата на държавата и ЕС чрез програми за развитие на селските райони;
> предприемачи в сектор „Земеделие” или „Животновъдство”.

"Агроеколог-агроекология"

> Общински служител в отдел „Екология“;
> Производител на биопродукция;                                                                                                                                                                                                                                      > Еколог в производствени предприятия от държавния и частния сектор;                                                                                                                                                            > Лаборант в метеорологична станция;                                                                                                                                                                                                                              > Оператор във фирми за растителна защита.

"Техник на селскостопанска техника-механизация на селското стопанство"

Реализация:
> ръководител на технически пункт;
> тракторист, комбайнер
> техник на селскостопанска техника;
> консултант-продавач във фирми за търговия със селскостопанска и автомобилна техника и резервни части за нея.

АГС

"Техник растениевъд- Растителна защита и агрономия"

Реализация:
> специалисти и консултанти в регионалните служби по растителна
защита и инспекциите за околната среда и водите;
> имате възможност да развивате собствен бизнес или да работите във фирми, кооперации и сдружения за производство, преработка и реализация на агроекологични продукти и др.
> оператор вземеделските кооперации и фирми, в общинските служби по земеделие, в агроаптеките, в складове за препарати за растителна защита, в агролабораториите и др.
> продавач-консултант в агроаптека;
> търговски представител на фирми, търгуващи с семена, торове и препарати за селското стопанство.