ЕГ

Информация

Адрес: ул. „Независимост“ 21,  Добрич 

Тел.: 058 605 421

Паралелка Брой ученици ТИП БАЛООБРАЗУВАНЕ
Немски език с втори чужд Английски език
26
Профил/Професия
(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
Немски език с втори чужд Руски език
26
Профил/Професия
(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
Английски език с втори чужд Немски език
26
Профил/Професия
(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
Английски език с втори чужд Френски език
26
Профил/Професия
(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)

Английски език

Обучението по английски език в Езикова гимназия „Гео Милев” се реализира по учебен план на МОН за езиковите гимназии. По учебен план английски език е първи профилиращ предмет. Втори профилиращ предмет е съответно вторият чужд език-немски, френски или италиански език. Учениците от всички профили в 8 клас изучават английски език в рамките на 24 часа седмично по системата Upstream на издателство Express Publishing и покриват 4 нива ( Beginners, Elementary, Pre-Intermediate , Intermediate ). Използват се и допълнителни помагала, които системата предлага. В края на учебната година учениците полагат писмен изпит / външно оценяване / и устен изпит /монолози и диалози по изучавани през годината теми/ за доказване на придобитите знания през годината.

Немски език

Обучението в профил „Немски език“ осигурява на учениците овладяването на немски език на високо равнище на комуникативна компетентност и диплома за средно образование, в която се вписва наименованието на профила – „Чуждоезиков – Немски език“.
Учениците, завършили този профил, са конкурентно-способни за продължаване на образованието във всички направления на университетите и техническите ВУЗ в България и чужбина, както и за професионална реализация в областите, свързани с умения за ползване на немски език като средство за комуникация.

Френски език

Обучението в профил “Френски език” дава възможност на учениците да овладеят френски език на високо комуникативно ниво, което ги прави конкурентно-способни за продължаване на образованието си във ВУЗ в България и чужбина. По учебен план Френски език е първи профилиращ предмет. Втори профилиращ предмет е съответно вторият чужд език-английски, немски или италиански език. След 10ти клас, за всяка следваща година, Педагогическият съвет утвърждава – според желанието на учениците и възможностите на училището- предметите сред останалите общообразователни дисциплини, които учениците изучават в допълнителни часове като непрофилиращ ЗИП.