Кариерното развитие е като всеки друг аспект на човешкото развитие – започва в ранното детство на всеки от нас и продължава дори и в пенсионна възраст. Това означава, че всеки един от нас преминава през него, независимо дали го прави съзнателно и целенасочено, или по-скоро разчита на обстоятелствата. Във всеки случай, това е динамичен и постоянен процес – серия от последователни решения и действия. Изборът на професия е само една крачка в дългия път на кариерното развитие. Всяко наше решение, свързано с работата, е частица в големия пъзел на кариерното развитие.

ПРОФИЛИРАНО

VIII, IX и X клас

ОБРАЗОВАНИЕ

XI и XII клас

ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ

I - VII клас

ПЪРВИ

ГИМНАЗИАЛЕН

ЕТАП

ВТОРИ

ГИМНАЗИАЛЕН

ЕТАП

УНИВЕРСИТЕТ

ПРОФЕСИОНАЛНО

VIII, IX и X клас

ОБРАЗОВАНИЕ

XI и XII клас

РАБОТА

Бъдещата професионална реализация зависи не само от нивото на завършено образование, но и от претижаванетона професионална квалификация. Професионалната квалификация е съвкупност от специфини знания и умения, необходими за упражняване на конкретна професия. Квалификацията по някои професии и специалности може да се придобие още в средно училище – чрез професионално обучение в професионална гимназия или професионална паралелка.

След завършване на средно образование също може да се изучава професия или да се повиши придобитата вече квалификация в професионален колеж или в център за професионално обучение.

Има професии, за които необходимата квалификация се получава единствено във висше учебно заведение. Изборът на подходяща профилирана подготовка в професионалана гимназия или паралелка може да улесни кандидатстването и приема в университет.

ПРОФИЛИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ

обучение с надграждане на знанията по предпочитани 3 или 4 учебни предмета

кника

ПРОФИЛИ:

 1. Чужди езици
 2. Хуманитарни науки
 3. Обществени науки 
 4. Икомомическо развитие
 5. Софтуерни и хардуерни науки
 6. Предприемачески профил
 7. Математически профил
 8. Природни науки
 9. Изобразително изкуство
 10. Музика
 11. Физическо възпитание и спорт

Успешно завършилите ученици получават диплома за средно образование.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

обучение за придобиване на квалификация по професия и специалност заедно с усвояване на общообразователен минимум за средно образование

професии

ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕ:

 1. Музикални и сценични изкуства
 2. Икономическо управление
 3. Ветеренарна медицина
 4. Аграрни науки
 5. Транспорт
 6. Производство на облекло и текстил
 7. Строителство 
 8. Мебелно производство
 9. Туризъм
 10. Компютърни науки

Успешно завършилите ученици получават диплома за средно образование и свидетелство за придобита професионална квалификация по изучаваната професия.