FSG

Информация

Адрес: ул. „Генерал Гурко“ 1, 9300 Добрич Център, Добрич

Тел.:  058 600 143

Професия "Икономическа информатика с Английски език"

Икономист-информатикът съблюдава операционните изисквания, стратегии и технологични решения на организацията, за да изгради рентабилна и ефективна система за постигане на целите.

Съчетанието на знания от двете  от най-атрактивни области  – икономика и IT сектора – обуславя голямото търсене на икономист-информатици със средно образование, които да могат да се включат успешно, с добри предложения за софтуерни решения, в отговор на икономически проблеми. Те са специалистите, които координират технологичните аспекти на работата с оперативните мениджъри.

Випускниците  с професия „Икономист- информатик”  могат да работят в IT компании, търговски фирми, както и в различни сфери на държавния и частния бизнес, във финансови и застрахователни компании, производство, здравеопазване, както и успешно да управляват  собствен бизнес.

ФСГ

Професия "Оперативно счетоводство с Английски език"

Акцентът при обучението се поставя върху придобиването на практически умения, които могат да се приложат в реалната практика, непосредствено след завършването на курса. Уменията, които ще бъдат придобити са свързани с усвояване на технологията на отчетния процес; средствата и способите за обработка на счетоводната информация; организацията на синтетичното и аналитично отчитане на стопанските операции, изготвянето на финансовите отчети, данъчното облагане и др.

Основните учебни дисциплини включени в учебния план на професията са: Теория на счетоводството; Счетоводство на предприятието: Счетоводен софтуер; ТРЗ и личен състав; Финансов контрол; Финансов анализ и Основи на данъчното облагане.

Специалност "Митническа и данъчна администрация" с Немски език

По време на изучаването на тази специалност се придобиват знания относно администриране и контролиране на данъчната дейност според данъчните закони. Изучават се правилата в областта на митническото обслужване, процесите във външната търговия и външнотърговските сделки в митническата дейност.

МДА

Специалност "Електронна търговия с Английски език"

По време на своето обучение учениците усвояват знания, свързани с управлението и създаването на уеб сайт, основни програмни езици, базите от данни, начините за онлайн разплащания, графични програми за създаване на изображения (анимирани изображения, бутони, логота и банери), икономика на предприятието, финанси, счетоводство, маркетинг.